TOPlist

 

A- A A+

Praktická sestra

Kód oboru: 53-41-M/01

Školní vzdělávací program oboru Praktická sestra

Učební plán oboru Praktická sestra

Od 1. září 2004 došlo na Střední zdravotnické škole v Domažlicích ke změně vzdělávacího oboru. Obor všeobecná sestra byl nahrazen vzdělávacím oborem ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT. Ke změně dochází téměř na všech středních zdravotnických školách v celé České republice.

Vzhledem k tomu, že obor Všeobecná sestra a porodní asistentka byl se vstupem ČR do EU programem vysokých škol, nahradí zdravotnický asistent středoškolsky vzdělaný personál, který zastupovala všeobecná zdravotní sestra.

Absolvent bude vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další studium a uplatnění se na trhu práce. Vzdělávání je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

Výhodou pro žáky oboru Zdravotnický asistent je širší všeobecně vzdělávací základ, projevující se rozšířenou výukou českého jazyka, občanské nauky, informatiky, je také zařazena ekonomika, do učebního plánu je možné zařadit i další cizí jazyk. Žáci tak získají větší komunikativní dovednosti nejen v mateřském, ale i v cizím jazyce při mluveném i psaném projevu. Zvládnou práce s informacemi a s výpočetní technikou. Jsou posíleny hodiny ošetřovatelství (povinná maturitní zkouška). Rozsah praktického vyučování zůstává nezměněn. Zde je k dispozici úplný učební plán.

Absolventi budou také ovládat tzv. klíčové kompetence např.:

  • základní péče o nemocné,
  • asistence lékařům při převazech,
  • aplikace injekcí,
  • příprava transfuzí a infuzí,
  • obsluha jednoduchých lékařských přístrojů,
  • rehabilitační činnosti, apod.

Všechny výše uvedené znalosti a dovednosti umožní absolventům pružněji reagovat na vývoj ve zvoleném oboru a na trhu práce.

Zdravotnický asistent najde uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru - např. v nemocnicích, poliklinikách, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb.

Žáci budou přijati podle pilotních testů z matematiky a českého jazyka a podle vysvědčení ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.).

Bližší informace na telefonním čísle 379 722 564 nebo 379 723 880.

Uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka. Také se může dále vzdělávat na vyšších odborných nebo na vysokých školách ve zdravotnických, sociálních i jiných oborech.

Zdravotnický asistent pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dospělým a dětem, s výjimkou novorozenců.

Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti dané Vyhláškou MZ ČR č. 55/2011, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků.

Zdravotnický asistent tak může pracovat ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru: v nemocnicích, v ordinacích praktických i odborných lékařů, na poliklinikách, v lékařských a ošetřovatelských centrech a v domácí ošetřovatelské péči. Dále se jako zdravotník uplatní v zařízeních sociální péče a služeb a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, v zařízeních hospicové a respitní péče.

Způsob ukončení vzdělávání

Studium oboru je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části. Skladbu povinných i nepovinných zkoušek profilové části určuje ředitel školy.

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky:

  • psychologie a komunikace (ústní)
  • ošetřovatelství (ústní),
  • praktická zkouška z ošetřování nemocných.

Nepovinnou zkoušku si žák vybírá z této nabídky: cizí jazyk, somatologie, matematika (ústní).

 

  • Poslední aktualizace: středa 18 září 2019, 08:06:17Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice